Categorieën

Best verkochte producten

A.   Garantie en Retouren

1.Garantie

BeNeDu Racing streeft altijd naar maximale klanttevredenheid en uitstekende service.

Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op de garantie:    

 • Als blijkt dat de artikelen bij levering al defect zijn
 • Bij verkeerd toegezonden artikelen
 • Bij ontbrekende artikelen

Als er sprake is van één van de genoemde punten, neem dan z.s.m. uiterlijk binnen 14 dagen contact met ons op of vul het retourformulier in.

2.Algemene retourmogelijkheden

Bij aankoop op afstand (zoals via een webwinkel) geldt een wettelijke zichttermijn van 14 dagen. Dit zogenoemde "herroepingsrecht" betekent dat je in principe alles wat je bij ons koopt, binnen 14 dagen (geteld vanaf de datum van ontvangst) zonder opgaaf van redenen kunt retourneren, waarna je het aankoopbedrag terugkrijgt. Voorwaarde is wel dat het artikel onbeschadigd is en niet gebruikt. Uiteraard mag je de door jou bestelde artikelen eerst beoordelen en/of passen, tenzij anders vermeld. 

Wil je het artikel ruilen voor een andere kleur of maat, dan worden er opnieuw verzendkosten in rekening gebracht.

Kleding en Helmen die niet meer voorzien zijn van de originele seal, kunnen niet meer worden geretourneerd. 

Retourzendingen moeten in de originele verpakking worden verstuurd.

3.Retour uitzonderingen

Let op! De volgende artikelen kunnen, ongeacht of de verpakking geopend is of niet, kunnen niet geretourneerd worden (dit is tevens wettelijk zo bepaald):

 • Volledige motoren (nieuwe en gebruikte)
 • Banden
 • Dalmi Producten
 • L3 Lasersystemen
 • Rotax Max onderdelen
 • Iame onderdelen
 • Tony kart onderdelen
 • Balaclavas, helmen en kleding en toebehoren
 • Laptimers (Mychron en Alfano)
 • Electrische apparatuur e.d. met een verzegeling mits verpakking en/of verzegeling is verbroken

Deze Artikelen kunnen enkel geretourneerd worden wanneer het artikel bij levering al defect blijkt te zijn. Deze producten moeten compleet zijn en bevinden zich – voor zover redelijkerwijs mogelijk - in originele staat en fabrieksverpakking.

Defecten dienen binnen 14 dagen na bestelling bij BeNeDu Racing te worden gemeld. Dit kun je doen middels invullen van ons retourformulier.

Let op! Je dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Defecte retouren zonder retourformulier, een niet volledig ingevuld retourformulier of niet binnen de 14 dagen verstuurd worden niet in behandeling genomen en het artikel wordt op uw kosten naar u retour gezonden.

4.Terugboeking Bedrag

In het algemeen geldt dat we het aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retour gestuurde artikelen, restitueren. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij ons hebt betaald. de verzendingskosten betalen wij niet terug. 

Let op! We zullen het verschuldigde orderbedrag van je retourzendingen alleen terugstorten mits het product reeds in goede orde en het/de product(en) volgens de voorwaarden retour is ontvangen.

5.Instructies voor herroeping/ retour

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (laatste) goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons 

 

BeNeDu Racing

Haftenkamper Diek 29

49824 Emlichheim

Germany

Email: info@beneduracing.com

 

Via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het ons retourformulier, maar jij bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Je kan de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop jij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Bewaar zorgvuldig jouw retourbewijs bij afgifte van jouw pakket.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, exclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. De terugbetaling kan door ons worden opgeschort totdat wij de geretourneerde goederen terug hebben ontvangen of (in geval van dispuut) totdat je ons een bewijs van retournering van de goederen hebt verstrekt.

In ieder zullen wij aan jou voor deze terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

6.Retouradres

BeNeDu Racing

Afd. Retour

Haftenkamper Diek 29

49824 Emlichheim

Germany

7.Hoe lang duurt het verwerken van mijn retourzending?

Wij steven ernaar jouw retourzending binnen 30 dagen te verwerken, geteld vanaf de datum dat je jouw pakket hebt afgeleverd bij je dichtbij zijnde pakketdienst.

8.Betaal ik verzendkosten voor het retourneren?

Ja, jij draagt de kosten voor de retourzending.

9.Betaal ik verzendkosten bij een omruiling?

Ja, als bestelde kleding niet past of je wilt het in een andere kleur hebben, dan betaal je voor de nieuwe zending de verzendkosten.

Stuur je een artikel om een andere reden terug, dan is het geen ruilen. Voor de eventuele nieuwe bestelling worden ook de standaard verzendkosten gerekend.

Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 


Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 

 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. 


Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 


Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 

 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 

 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: 

 • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.


9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 


Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen 

 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een 
bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, 
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 

 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 

 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk 
voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 

 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

 10. Verzegeldeaudio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waar van de verzegeling nalevering is verbroken; 

 11. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 

 12. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 

  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Follow us on Facebook